EDITADA

Total medios: 2

ALCANCE

Total de eventos: 0

Himne dels Borts

Compositor: Pascual Falcó, Gustavo
Género: Pasodoble
Localidad vinculada: Cocentaina
Detalles

Dedicado a la filá Berebers de Cocentaina, «Els Borts».

 

La letra es obra del Ti Modino, y dice así:

La filá dels “berebers”

hara es diu filá dels “borts”

y pariesen borts de veres

pues son tots triats a pols.

Pero a tengut mal asert

qui aixina els a batechat

que encara que es diguen “borts”

tots son de lo mes honrats.

 

Y es un honor… y es un honor…

ser de la filá dels “borts”

Y es un honor… y es un honor…

ser de la filá dels “borts”

 

Per aixo ells may senfaden

encara que els diguen borts

pues masa y de sobra saben

que no niya ni uno entre totos.

Que els diguen pues lo que vuligeb

ya se sap per descontat

que els podrán dir “borts” de apodo

per may de veritat.

 

Quin abús… quin abús…

son borts pero ben agust.

Quin abús… quin abús…

son borts pero ben agust.

 

Cuan están de soparet

o de juerga a lo millor

es dicen coses entre ells

que si que pariesen “borts”.

També que pariexen a voltes

Cuan están la filà

Pero no eu pariesen may

Alternant en sosietat.

 

I diuen ells… “borts” serem

pero a ningú ofenem.

I diuen ells… “borts” serem

pero a ningú ofenem.

 

Els agrá tan les fueretes

que sempre busquen motiu

corren totes les casetes

y altres voltes van al riu.

Tots els añs cuant ve el otoño

sen puchen al teular nou

y entonces donen la escusa

que es pa casar el musol.

 

Ay señor… ay señor…

qui no puguera ser “bort”.

Ay señor… ay señor…

qui no puguera ser “bort”.

Galardón

Si encuentra algún error y/o tiene más información contacte con acordsfesters@gmail.com

error: ¡El contenido está protegido!
Scroll al inicio